ΕΚΦΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΤΑΞΗ : Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΡΓ. ΑΣΚΗΣΗ :   12. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΑΣΗΣ - ΒΡΑΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ:

ΣΤΟΧΟΙ
1.Πειραματική επιβεβαίωση μη μεταβολής της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια του βρασμού.
2.Μέτρηση θερμοκρασίας βρασμού και διαπίστωση ότι αυτή εξαρτάται από το είδος και την σύσταση του σώματος.
ΥΛΙΚΑ
Θερμόμετρο (-10..110 οC), ηλεκτρική εστία, δοχείο ζέσεως, ορθοστάτης, νερό βρύσης, αλάτι

ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Τοποθετώ το δοχείο ζέσεως στην εστία, κρεμώ το θερμόμετρο από τον ορθοστάτη - ώστε το δοχείο με το υγρό που διαστέλλεται να βρίσκεται εντός του νερού του δοχείου ζέσεως.
2. Ρίχνω στο δοχείο 200gr νερού βρύσης. Ανάβω την εστία και παίρνω μετρήσεις θερμοκρασίας κάθε 1min μέχρι να βράσει. Όταν αρχίσει ο βρασμός παίρνω ακόμα 5 μετρήσεις.
3. Επαναλαμβάνω τα ίδια εφόσον στο δοχείο έχω ρίξει 200gr νερού βρύσης 50 gr αλάτι.

α/ανερόαλατόνερο
χρόνος t1 - minθ οCχρόνος t2 - minθ οC
1020020
2
3
4
5
6
7
8
9
10


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Σχεδίαση σε ίδιο γράφημα τα γραφήματα θερμοκρασίας -χρόνου για το νερό και το αλατόνερο.
2.1 Η θερμοκρασία βρασμού του νερού είναι : θν =
2.2 Η θερμοκρασία βρασμού του αλατόνερου είναι : θαλ =
3. Πως μεταβάλλεται η θερμοκρασία του νερού και του αλατόνερου κατά την διάρκεια του βρασμού; Δώσε εξηγήσεις.
4. Ποια θερμοκρασία βρασμού είναι μεγαλύτερη του νερού ή του αλατόνερου;
5. Πόσο χρόνο διήρκεσε ο βρασμός του νερού; Πόση μάζα έγινε ατμός κατά το χρόνο αυτό;
Χρόνος βρασμού νερού : Δt =              ( 5 min )
Μάζα ατμού :
mατ =                gr

6. Υπολογίζω το ποσό της θερμότητας Q που μεταφέρθηκε στο νερό κατά την διάρκεια του βρασμού.
* Για να γίνει αυτό αρκεί να βρω από το γράφημα πόσο μεταβλήθηκε η θερμοκρασία του νερού σε ίσο χρόνο Δt από την αρχή της θέρμανσής του. Δεδομένου ότι η παροχή θερμότητας είναι σταθερή η θερμότητα Q που χρειάστηκε για να θερμάνει το νερό κατά Δθ βαθμούς σε χρόνο Δt, είναι ίση με την θερμότητα που απορρόφησε το νερό μέσα στον ίδιο χρόνο που διήρκεσε ο βρασμός.
   


6.1 Με βάση το διάγραμμα υπολογίζω πόσο μεταβλήθηκε η θερμοκρασία του νερού σε χρόνο Δt =
Δθ =
6.2 Αντικαθιστώ στην εξίσωση (1) και υπολογίζω την μεταφερθείσα θερμότητα από στην εστία στο νερό σε χρόνο Δt.  
Q =    
6.3 Υπολογίζω τη θερμότητα q που χρειάζεται να βράσει ένα gr νερού. Συγκρίνω με την τιμή του πίνακα του βιβλίου ( q = 2256 J / gr )
Β. Το νερό που χρησιμοποίησα δεν είναι απεσταγμένο
Γ. Η ατμοσφαιρική πίεση δεν ήταν 1atm
Δ. Η κατασκευή του θερμομέτρου είναι λάθος
2. Πως θα επεκτείνεις την κλίμακα που κατασκεύασες ώστε να μετράς θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 100 και μικρότερες από μηδέν;