Ανθρώπινα χρωμοσώματα
1.μόνιμο παρασκεύασμα ανθρώπινων χρωμοσωμάτων40χ

1.μόνιμο παρασκεύασμα ανθρώπινων χρωμοσωμάτων40χ

2.προφασικός πυρήνας 100χ

2.προφασικός πυρήνας 100χ

3.μεταφασικός πυρήνας 100χ

3.μεταφασικός πυρήνας 100χ

4.τελοφασικοί πυρήνες 100χ

4.τελοφασικοί πυρήνες 100χ

5τα χρωμονημάτια της πρόφασης είναι

5τα χρωμονημάτια της πρόφασης είναι

6.χρωμοσώματα 100χ

6.χρωμοσώματα 100χ

7.χρωμοσώματα 400χ

7.χρωμοσώματα 400χ

8.χρωμοσώματα 1000χ -εκτυπώστε για να φτιάξετε καρυότυπο

8.χρωμοσώματα 1000χ -εκτυπώστε για να φτιάξετε καρυότυπο